Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 53 193 27.46%
255 ZSUM - ZERO SUM 77 277 27.80%
256 TBC - Dãy số 46 205 22.44%
257 SEQ - Dãy số 115 495 23.23%
258 PANCAKES - Làm bánh 42 101 41.58%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 77 200 38.50%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 238 433 54.97%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 158 446 35.43%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 127 355 35.77%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 32 59 54.24%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 15 39 38.46%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 18 38 47.37%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 35 63 55.56%
608 SQUARE 4 25 16.00%
628 POTTERY 44 128 34.38%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 22 82 26.83%
839 KRYP6 15 41 36.59%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 31 58 53.45%
888 MAYUI - Máy ủi 12 16 75.00%
897 SANNEN - San nền 11 26 42.31%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 4 4 100.00%
1000 WALL - Sửa hàng rào 25 62 40.32%
1022 PART - Chia đoạn 24 30 80.00%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1174 READTIME - Đọc đĩa 1 2 50.00%