Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 46 177 25.99%
255 ZSUM - ZERO SUM 76 272 27.94%
256 TBC - Dãy số 43 200 21.50%
257 SEQ - Dãy số 92 355 25.92%
258 PANCAKES - Làm bánh 41 100 41.00%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 59 163 36.20%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 227 417 54.44%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 137 349 39.26%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 119 332 35.84%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 31 57 54.39%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 15 38 39.47%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 16 29 55.17%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 22 39 56.41%
608 SQUARE 4 9 44.44%
628 POTTERY 39 115 33.91%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 17 67 25.37%
839 KRYP6 15 41 36.59%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 29 55 52.73%
888 MAYUI - Máy ủi 11 15 73.33%
897 SANNEN - San nền 11 26 42.31%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 3 3 100.00%
1000 WALL - Sửa hàng rào 21 46 45.65%
1022 PART - Chia đoạn 22 27 81.48%
1144 HOLES - Đào hố 5 17 29.41%
1174 READTIME - Đọc đĩa 1 2 50.00%