Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 106 449 23.61%
255 ZSUM - ZERO SUM 100 339 29.50%
256 TBC - Dãy số 70 307 22.80%
257 SEQ - Dãy số 145 705 20.57%
258 PANCAKES - Làm bánh 60 136 44.12%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 161 395 40.76%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 375 674 55.64%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 259 701 36.95%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 179 559 32.02%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 44 97 45.36%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 29 111 26.13%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 37 81 45.68%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 50 121 41.32%
608 SQUARE 9 37 24.32%
628 POTTERY 59 204 28.92%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 94 26.60%
839 KRYP6 20 87 22.99%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 40 82 48.78%
888 MAYUI - Máy ủi 35 93 37.63%
897 SANNEN - San nền 15 33 45.45%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 8 13 61.54%
1000 WALL - Sửa hàng rào 84 252 33.33%
1022 PART - Chia đoạn 44 76 57.89%
1144 HOLES - Đào hố 8 49 16.33%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%