Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 64 238 26.89%
255 ZSUM - ZERO SUM 86 303 28.38%
256 TBC - Dãy số 49 232 21.12%
257 SEQ - Dãy số 125 531 23.54%
258 PANCAKES - Làm bánh 49 113 43.36%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 111 276 40.22%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 304 542 56.09%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 197 549 35.88%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 150 439 34.17%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 64 54.69%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 18 53 33.96%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 22 53 41.51%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 40 91 43.96%
608 SQUARE 5 32 15.63%
628 POTTERY 45 162 27.78%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 24 91 26.37%
839 KRYP6 19 77 24.68%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 33 65 50.77%
888 MAYUI - Máy ủi 31 77 40.26%
897 SANNEN - San nền 12 27 44.44%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 4 4 100.00%
1000 WALL - Sửa hàng rào 31 114 27.19%
1022 PART - Chia đoạn 27 39 69.23%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%