Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 96 373 25.74%
255 ZSUM - ZERO SUM 99 362 27.35%
256 TBC - Dãy số 61 274 22.26%
257 SEQ - Dãy số 144 670 21.49%
258 PANCAKES - Làm bánh 76 175 43.43%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 149 430 34.65%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 375 692 54.19%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 236 671 35.17%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 202 519 38.92%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 16 54 29.63%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 69 168 41.07%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
608 SQUARE 6 65 9.23%
628 POTTERY 65 217 29.95%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 101 24.75%
839 KRYP6 16 49 32.65%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 38 89 42.70%
888 MAYUI - Máy ủi 23 33 69.70%
897 SANNEN - San nền 22 60 36.67%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 5 7 71.43%
1000 WALL - Sửa hàng rào 30 83 36.14%
1022 PART - Chia đoạn 38 75 50.67%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%