Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 377 694 54.32%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 238 675 35.26%
257 SEQ - Dãy số 144 670 21.49%
1244 ESEQ - Dãy số 96 627 15.31%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 203 520 39.04%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 151 433 34.87%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 100 391 25.58%
255 ZSUM - ZERO SUM 99 363 27.27%
256 TBC - Dãy số 70 295 23.73%
628 POTTERY 66 222 29.73%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 77 182 42.31%
258 PANCAKES - Làm bánh 80 180 44.44%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 50 143 34.97%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
1213 POOL - Bể bơi 35 117 29.91%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 101 24.75%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 42 98 42.86%
1000 WALL - Sửa hàng rào 30 83 36.14%
1022 PART - Chia đoạn 39 76 51.32%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
608 SQUARE 6 65 9.23%
897 SANNEN - San nền 24 65 36.92%
839 KRYP6 18 60 30.00%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 17 55 30.91%