#256. TBC - Dãy số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy số nguyên a_1,a_2,…,a_N . Số a_p\ (1≤p≤N) được gọi là một số trung bình cộng trong dãy nếu tồn tại 3 chỉ số i, j, k\ (1≤i,j,k≤N) đôi một khác nhau sao cho: a_p=(a_i+a_j+a_k)/3 .

Yêu cầu: Cho N và dãy số a_1,a_2,…,a_N . Hãy tìm số lượng các số trung bình cộng trong dãy.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương N\ (3≤N≤1000) .
  • Dòng thứ hai chứa N số nguyên a_i\ (|a_i |≤10^8) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số duy nhất là số lượng số trung bình cộng của dãy.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
4 3 6 3 5
Dữ liệu ra:
2