Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 338 627 53.91%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 216 607 35.58%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 179 484 36.98%
839 KRYP6 16 49 32.65%