Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 377 694 54.32%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 238 673 35.36%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 203 520 39.04%
839 KRYP6 18 60 30.00%