#839. KRYP6

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Thầy giáo đưa cho Quang một mảng A gồm N phần tử và yêu cầu Quang với mỗi A[i] hãy tìm A[j] lớn nhất sao cho 𝑗 < i 𝐴[𝑗] < 𝐴[𝑖] . Bạn hãy giúp bạn ấy nhé!

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa 𝑁 là số phần tử của mảng 𝐴 ;
  • Dòng thứ hai chứa 𝑁 số nguyên là các phần tử của mảng 𝐴 . Giữa hai số cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • In ra 𝑁 số là đáp án cần tìm. Trường hợp không có 𝐴[𝑗] thỏa mãn in ra −1 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
1 2 3 5 4
Dữ liệu ra:
-1
1
2
3
3

Giới hạn:

  • 𝑁 ≤ 200000; 1 ≤ 𝐴[𝑖] ≤ 10^{15} .