Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
KRYP61.in KRYP61.out
KRYP62.in KRYP62.out
KRYP63.in KRYP63.out
KRYP64.in KRYP64.out
KRYP65.in KRYP65.out
KRYP66.in KRYP66.out
KRYP67.in KRYP67.out
KRYP68.in KRYP68.out
KRYP69.in KRYP69.out
KRYP610.in KRYP610.out
KRYP611.in KRYP611.out
KRYP612.in KRYP612.out
KRYP613.in KRYP613.out
KRYP614.in KRYP614.out
KRYP615.in KRYP615.out
KRYP616.in KRYP616.out
KRYP617.in KRYP617.out
KRYP618.in KRYP618.out
KRYP619.in KRYP619.out
KRYP620.in KRYP620.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 4 M
KRYP61.in 161 K
KRYP61.out 172 K
KRYP610.in 34 K
KRYP610.out 37 K
KRYP611.in 297 K
KRYP611.out 318 K
KRYP612.in 372 K
KRYP612.out 399 K
KRYP613.in 19 K
KRYP613.out 20 K
KRYP614.in 103 K
KRYP614.out 111 K
KRYP615.in 354 K
KRYP615.out 380 K
KRYP616.in 108 K
KRYP616.out 115 K
KRYP617.in 373 K
KRYP617.out 400 K
KRYP618.in 131 K
KRYP618.out 140 K
KRYP619.in 261 K
KRYP619.out 279 K
KRYP62.in 277 K
KRYP62.out 297 K
KRYP620.in 43 K
KRYP620.out 46 K
KRYP63.in 344 K
KRYP63.out 369 K
KRYP64.in 428 K
KRYP64.out 459 K
KRYP65.in 123 K
KRYP65.out 132 K
KRYP66.in 203 K
KRYP66.out 218 K
KRYP67.in 332 K
KRYP67.out 356 K
KRYP68.in 261 K
KRYP68.out 280 K
KRYP69.in 92 K
KRYP69.out 98 K