#407. BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai dãy số nguyên a_1, a_2, …, a_n b_1, b_2, …, b_m trong đó dãy số a_1, a_2, …, a_n đã được sắp xếp không giảm (tức là a_1 ≤ a_2 ≤ … ≤ a_n ). Với mỗi chỉ số i (1 ≤ i ≤ m) hãy tìm sự xuất hiện của b_i trong dãy a_1, a_2, …, a_n .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi hai số nguyên dương n m ;
  • Dòng thứ hai ghi n số nguyên a_1, a_2, …, a_n ;
  • Dòng thứ ba ghi m số nguyên b_1, b_2, …, b_m .

Hai số liên tiếp trên một dòng được ghi cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Một xâu nhị phân độ dài m , trong đó ký tự thứ i (1 ≤ i ≤ m) 1 nếu b_i có xuất hiện trong dãy a_1, a_2, …, a_n , và là 0 nếu ngược lại.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7 5
1 2 3 4 4 6 7
3 1 5 4 8
Dữ liệu ra:
11010

Giới hạn:

  • 1 ≤ n, m ≤ 10^5; |a_i|, |b_i| ≤ 10^9 .