Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
839 KRYP6 16 49 32.65%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 196 513 38.21%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 231 661 34.95%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 369 685 53.87%