Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 302 540 55.93%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 195 546 35.71%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 149 438 34.02%
839 KRYP6 19 77 24.68%