Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 22 85 25.88%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 145 360 40.28%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 63 229 27.51%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 369 685 53.87%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 231 661 34.95%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 196 513 38.21%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 30 101 29.70%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 18 50.00%
615 BEGIN9 19 82 23.17%
668 ART 5 16 31.25%
827 SEQ - Dãy số 39 131 29.77%
828 SEQPART – Chia dãy 17 37 45.95%
829 PAGODA - Famous Pagoda 7 42 16.67%
839 KRYP6 16 49 32.65%