#136. NEARESTP – Cặp điểm gần nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trong mặt phẳng tọa độ cho n điểm A_1, A_2, …, A_n . Hãy xác định khoảng các giữa hai điểm gần nhất trong tập các điểm trên.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương n\ (2\le n\le 10^5) ;
  • n dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi hai số thực x_i, y_i là hoành độ và tung độ của điểm A_i\ (|x_i|, |y_i| \le 10^9) .

Dữ liệu ra:

  • Gồm một số thực duy nhất là khoảng cách gần nhất (làm tròn đến hàng phần ngìn).

Ví dụ:

Dữ liệu vào:

8
2 3
2 2
4 1
6 3
5 6
4 3
2 5
2 4

Dữ liệu ra:

1.000