#406. BPOWERN - Tính lũy thừa

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai số nguyên dương a n . Tính a^n .

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất ghi hai số nguyên dương a n cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Kết quả của phép tính a^n .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 7
Dữ liệu ra:
78125

Giới hạn:

  • 1 ≤ a ≤ 10^9; 1 ≤ n ≤ 1000 .