#615. BEGIN9

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 4

Cho hai số nguyên dương A B . Tìm chữ số tận cùng của A^B .

Dữ liệu vào:

  • Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương A ;
  • Dòng thứ hai chứa số nguyên dương B .

Dữ liệu ra:

  • In ra chữ số tận cùng của A^B .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7
3

Dữ liệu ra:

3

Giới hạn:

  • 30\% số test có A, B ≤ 10 ;
  • 30\% số test khác có A, B ≤ 10^6 ;
  • 20\% số test khác có A, B ≤ 10^9 ;
  • 10\% số test khác có A, B ≤ 10^{18} ;
  • 10\% số test còn lại có A, B ≤ 10^{100000} .