#704. CD2B14 - Kiểm tra chính phương

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương N\ (N ≤ 10^{100}) , hãy cho biết N có phải là số chính phương không?

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương N .

Dữ liệu ra:

  • Nếu N không là số chính phương, ghi ra NO, ngược lại ghi ra số nguyên dương M với M^2=N .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
144
Dữ liệu ra:
12