#1244. ESEQ - Dãy số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Contest Lào Cai (13/11/2017)

Cho dãy số nguyên A gồm N phần tử A_1, A_2, …, A_N , đếm số cặp chỉ số i, j thỏa mãn:

\sum_{p=1}^{i}A_p=\sum_{p=j}^{N}A_p\text{ với }1\le i < j \le N

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu là số nguyên dương N\ (2 ≤ N ≤ 10^5) ;
  • Dòng tiếp theo chứa N số nguyên A_1, A_2, …, A_N\ (|A_i|<10^9) , các số cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Gồm một số là số cặp tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 
1 0 1
Dữ liệu ra:
3

Giới hạn:

  • 50\% số test có N\le 1000 .