Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1244 ESEQ - Dãy số 100 633 15.80%
1245 NSTR - Số lượng xâu 2 7 28.57%