#1245. NSTR - Số lượng xâu

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Contest Lào Cai (13/11/2017)

Với số nguyên n cho trước (0 < n ≤ 100) , hãy xác định số xâu độ dài n từ các ký tự trong tập \{a, b, c\} và không chứa xâu con ab .

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng chứa một số nguyên n .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là số lượng xâu tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
Dữ liệu ra:
21

Giới hạn:

  • 50\% số test có n\le 30