Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 40 91 43.96%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 64 54.69%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 110 275 40.00%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 301 539 55.84%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 193 542 35.61%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 144 409 35.21%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 24 88 27.27%
1186 CNET - Nối mạng 0 10 0.00%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 33 65 50.77%
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 51 15.69%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 4 4 100.00%
1244 ESEQ - Dãy số 77 562 13.70%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 18 52 34.62%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
839 KRYP6 19 64 29.69%
888 MAYUI - Máy ủi 31 77 40.26%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 38 55 69.09%
258 PANCAKES - Làm bánh 49 113 43.36%
1022 PART - Chia đoạn 27 39 69.23%
5092 PHAOHOA - Xem bắn pháo hoa 1 17 5.88%
1213 POOL - Bể bơi 22 53 41.51%
628 POTTERY 45 162 27.78%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
897 SANNEN - San nền 12 27 44.44%