Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 110 275 40.00%
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 51 15.69%