Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 149 430 34.65%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%