Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 160 394 40.61%
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 52 15.38%