Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 26 157 16.56%
363 DOEXAM - Làm bài thi 65 147 44.22%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 94 306 30.72%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 101 391 25.83%
379 NUMTRANS - Ghép số 55 77 71.43%
380 CALFTEST - Thi Nghé 76 149 51.01%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 53 119 44.54%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 118 188 62.77%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 51 115 44.35%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 61 171 35.67%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 42 86 48.84%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 42 76 55.26%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 42 21.43%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 44 121 36.36%
396 BTCANDY - Chia kẹo 81 138 58.70%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 24 47 51.06%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 27 114 23.68%
402 PROJECTS - Dự án 146 257 56.81%
428 DPDIVI – Chia nhóm 31 136 22.79%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 28 63 44.44%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 4 15 26.67%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 35 41 85.37%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 39 138 28.26%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 51 142 35.92%