Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 28 167 16.77%
363 DOEXAM - Làm bài thi 81 183 44.26%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 126 410 30.73%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 129 500 25.80%
379 NUMTRANS - Ghép số 94 158 59.49%
380 CALFTEST - Thi Nghé 89 166 53.61%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 59 163 36.20%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 140 218 64.22%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 67 150 44.67%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 89 216 41.20%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 49 99 49.49%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 59 118 50.00%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 42 21.43%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 48 129 37.21%
396 BTCANDY - Chia kẹo 98 177 55.37%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 26 51 50.98%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 48 158 30.38%
402 PROJECTS - Dự án 177 334 52.99%
428 DPDIVI – Chia nhóm 44 170 25.88%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 6 21 28.57%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 46 53 86.79%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 49 152 32.24%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 60 166 36.14%