Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 28 171 16.37%
363 DOEXAM - Làm bài thi 99 213 46.48%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 134 444 30.18%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 140 551 25.41%
379 NUMTRANS - Ghép số 98 164 59.76%
380 CALFTEST - Thi Nghé 123 277 44.40%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 77 200 38.50%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 162 262 61.83%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 84 182 46.15%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 100 255 39.22%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 65 128 50.78%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 62 124 50.00%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 42 21.43%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 50 139 35.97%
396 BTCANDY - Chia kẹo 118 211 55.92%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 28 97 28.87%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 51 197 25.89%
402 PROJECTS - Dự án 194 365 53.15%
428 DPDIVI – Chia nhóm 49 178 27.53%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 6 22 27.27%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 54 61 88.52%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 52 161 32.30%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 65 180 36.11%