Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 107 266 40.23%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 67 133 50.38%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 64 128 50.00%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 52 148 35.14%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 51 198 25.76%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 6 22 27.27%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 42 16.67%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 15 56 26.79%