Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 70 136 51.47%