Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
380 CALFTEST - Thi Nghé 126 281 44.84%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 87 186 46.77%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 64 128 50.00%
402 PROJECTS - Dự án 198 369 53.66%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 56 64 87.50%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 55 174 31.61%