Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
380 CALFTEST - Thi Nghé 159 324 49.07%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 111 228 48.68%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 68 134 50.75%
402 PROJECTS - Dự án 213 393 54.20%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 81 91 89.01%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 88 242 36.36%