Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
402 PROJECTS - Dự án 229 450 50.89%
380 CALFTEST - Thi Nghé 160 325 49.23%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 111 228 48.68%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 245 36.73%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 70 136 51.47%