Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 32 69 46.38%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 6 22 27.27%