Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 50 117 42.74%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%