Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 9 86 10.47%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 11 32 34.38%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 10 37 27.03%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 26 70 37.14%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 20 85 23.53%
537 BAODONG – Bao đóng 11 12 91.67%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 59 129 45.74%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 23 57 40.35%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 30 51 58.82%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 47 103 45.63%
543 SPANNING – Cây khung 44 101 43.56%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 23 46 50.00%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 22 54 40.74%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 28 63 44.44%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 4 15 26.67%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 12 41 29.27%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 11 23 47.83%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 31 82 37.80%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 87 173 50.29%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 75 166 45.18%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 48 96 50.00%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 16 37 43.24%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 30 55 54.55%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 19 47 40.43%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 71 213 33.33%