Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 23 209 11.00%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 21 43 48.84%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 26 68 38.24%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 92 297 30.98%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 41 171 23.98%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 150 368 40.76%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 73 41.10%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 55 98 56.12%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 300 643 46.66%
543 SPANNING – Cây khung 88 190 46.32%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 98 173 56.65%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 28 74 37.84%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 33 70 47.14%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 13 63 20.63%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 15 27 55.56%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 43 109 39.45%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 219 450 48.67%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 105 233 45.06%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 90 240 37.50%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 22 52 42.31%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 37 75 49.33%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 32 66 48.48%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 164 431 38.05%