Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 192 8.33%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 21 42 50.00%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 59 37.29%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 74 260 28.46%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 34 146 23.29%
537 BAODONG – Bao đóng 16 17 94.12%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 116 276 42.03%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 29 71 40.85%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 42 73 57.53%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 231 500 46.20%
543 SPANNING – Cây khung 75 175 42.86%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 90 156 57.69%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 23 61 37.70%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 32 69 46.38%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 6 22 27.27%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 12 57 21.05%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 42 108 38.89%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 175 379 46.17%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 98 225 43.56%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 75 201 37.31%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 46 41.30%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 25 58 43.10%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 136 362 37.57%