Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 187 8.56%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 20 52 38.46%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 41 115 35.65%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 28 104 26.92%
537 BAODONG – Bao đóng 14 15 93.33%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 94 209 44.98%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 27 61 44.26%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 35 58 60.34%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 121 275 44.00%
543 SPANNING – Cây khung 53 125 42.40%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 55 100 55.00%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 22 54 40.74%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 6 21 28.57%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 12 43 27.91%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 33 84 39.29%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 137 270 50.74%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 91 208 43.75%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 53 122 43.44%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 18 45 40.00%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 32 63 50.79%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 23 51 45.10%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 118 324 36.42%