Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 199 8.04%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 63 34.92%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 68 246 27.64%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 126 23.81%
537 BAODONG – Bao đóng 15 17 88.24%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 175 346 50.58%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 28 70 40.00%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 38 67 56.72%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 236 502 47.01%
543 SPANNING – Cây khung 142 285 49.82%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 59 110 53.64%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 27 73 36.99%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 25 28.00%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 13 51 25.49%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 44 117 37.61%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 210 405 51.85%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 105 244 43.03%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 58 138 42.03%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 46 41.30%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 25 58 43.10%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 176 480 36.67%