Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 192 8.33%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 21 58 36.21%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 53 177 29.94%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 29 115 25.22%
537 BAODONG – Bao đóng 15 16 93.75%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 99 229 43.23%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 28 70 40.00%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 37 64 57.81%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 185 408 45.34%
543 SPANNING – Cây khung 54 127 42.52%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 57 107 53.27%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 23 61 37.70%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 6 22 27.27%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 12 50 24.00%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 37 97 38.14%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 144 287 50.17%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 92 211 43.60%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 55 124 44.35%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 18 45 40.00%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 32 63 50.79%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 25 58 43.10%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 130 351 37.04%