Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 189 516 36.63%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 244 537 45.44%