Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%