Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 11 25 44.00%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 13 56 23.21%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 19 57 33.33%
413 MTSEQ - Dãy số 12 44 27.27%
414 BIGSEQ - Dãy số 8 38 21.05%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 8 11 72.73%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 11 32 34.38%
2010 NZSUM 0 0 -