Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 15 30 50.00%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 29 103 28.16%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 26 103 25.24%
413 MTSEQ - Dãy số 14 54 25.93%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 48 22.92%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 18 50.00%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 14 33 42.42%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 21 42 50.00%
2010 NZSUM 0 4 0.00%