Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 17 42 40.48%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 28 105 26.67%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 32 111 28.83%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 49 18.37%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 51 39.22%
2010 NZSUM 0 0 -