#417. KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho đơn đồ thị có hướng (không có khuyên) trọng số dương G N đỉnh. Đồ thị G được cho bởi ma trận kề A = (a_{ij}) , trong đó:

  • a_{ij} > 0 là trọng số của cung đi từ đỉnh i đến đỉnh j
  • a_{ij} = 0 nếu không có cung đi từ đỉnh i đến đỉnh j .

Yêu cầu: Hãy tìm đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị. Tức là tìm ma trận C = (c_{ij}) , trong đó:

  • c_{ij} = 0 nếu không có đường đi từ i đến j qua đúng K cạnh của đồ thị
  • c_{ij} > 0 là độ dài đường đi ngắn nhất từ i đến j qua đúng K cạnh của đồ thị.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương N, K ;
  • N dòng sau, dòng thứ i chứa N số nguyên không âm a_{i1}, a_{i2}, …, a_{iN} .

Hai số liên tiếp trên một dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Gồm N dòng, dòng thứ i chứa N số nguyên không âm c_{i1}, c_{i2}, …, c_{iN} . Hai số liên tiếp trên một dòng được ghi cách nhau một dấu cách.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4 2
0 1 0 0
0 0 1 3
3 0 0 1
1 0 0 0
Dữ liệu ra:
0 0 2 4
4 0 0 2
2 4 0 0
0 2 0 0

Giới hạn:

  • 1 ≤ K ≤ N ≤ 200; 0 ≤ a_{ij} ≤ 1000 .