#2010. NZSUM

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 03

Tính tổng của tất cả các số mà các chữ số của nó khác 0 và tổng các chữ số của nó bằng n .

Dữ liệu vào:

  • Gồm nhiều test, mỗi test gồm một dòng chứa một số nguyên dương n\ (1 ≤ n ≤ 10^{18}) .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi test, in ra tổng tìm được trong mô đun 10^9+7 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1
5
10
Dữ liệu ra:
1
17891
881935929