Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 26 98 26.53%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 25 85 29.41%
413 MTSEQ - Dãy số 13 46 28.26%
414 BIGSEQ - Dãy số 10 47 21.28%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 8 17 47.06%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%