Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 23 69 33.33%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 330 23.33%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 140 23.57%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 194 392 49.49%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 68 142 47.89%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 16 102 15.69%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 244 535 45.61%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 99 66.67%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 19 43 44.19%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 45 195 23.08%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 104 24.04%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 32 100 32.00%
1369 BIC - Đua xe đạp 20 220 9.09%
1370 CTREE - Tâm của cây 16 47 34.04%
1371 SLOW - Chậm chạp 14 27 51.85%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 65 155 41.94%
5148 Traveling - Du lịch 48 102 47.06%