Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 21 58 36.21%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 57 188 30.32%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 116 25.86%
537 BAODONG – Bao đóng 15 16 93.75%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 102 234 43.59%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 37 64 57.81%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 57 107 53.27%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 23 61 37.70%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 12 50 24.00%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 159 342 46.49%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 38 83 45.78%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 18 41 43.90%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 31 127 24.41%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 24 102 23.53%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 29 88 32.95%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 139 12.95%
1370 CTREE - Tâm của cây 16 41 39.02%
1371 SLOW - Chậm chạp 14 27 51.85%