#1370. CTREE - Tâm của cây

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một cây, một đỉnh được gọi là tâm của cây nếu khoảng cách xa nhất từ đỉnh đó đến một đỉnh trong cây là nhỏ nhất.

Yêu cầu: Cho một cây. Hãy xác định các tâm của nó.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương 𝑛 ≤ 10^5 là số đỉnh của cây;
  • 𝑛 − 1 dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số 𝑢, 𝑣 mô tả một cạnh của cây.

Dữ liệu ra:

  • Dòng đầu ghi 𝑐 là số tâm của cây;
  • Dòng thứ hai ghi 𝑐 số liệt kê tăng dần là số hiệu các đỉnh là tâm của cây.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
1 2
2 3
Dữ liệu ra:
1
2