#1368. ONECYC - Thêm chu trình

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho đơn đồ thị vô hướng 𝑁 đỉnh, 𝑀 cạnh, các đỉnh đánh số 1,2 … , 𝑁 . Đếm số cặp đỉnh (𝑢, 𝑣) thỏa mãn: giữa 𝑢, 𝑣 không có cạnh nối trực tiếp và nếu thêm cạnh nối 𝑢, 𝑣 thì đồ thị xuất hiện thêm đúng một chu trình đơn.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi hai số nguyên 𝑁, 𝑀\ (1 ≤ 𝑁, 𝑀 ≤ 10^5) ;
  • M dòng tiếp theo, mỗi dòng hai số nguyên 𝑢, 𝑣 thể hiện một cạnh nối hai đỉnh 𝑢, 𝑣 .

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất ghi số nguyên là số cặp đỉnh thỏa mãn yêu cầu bài toán, chú ý rằng các cặp đỉnh chỉ khác nhau về thứ tự đỉnh chỉ được tính là một cặp.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 5
1 2
2 3
3 1
1 4
4 5
Dữ liệu ra:
1