Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#17844 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 814 ms 14080 K C++ 17 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2020-11-29 14:39:33
#72209 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 844 ms 13948 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:31:52
#77629 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 876 ms 14048 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2022-03-15 13:12:46
#77913 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 913 ms 13264 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Trần Nam 2022-03-18 13:11:30
#17796 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 931 ms 13360 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2020-11-29 7:42:28
#17837 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 947 ms 19072 K C++ / 2 K Nguyễn Hải Phong 2020-11-29 14:04:09
#77930 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 1024 ms 10848 K C++ 17 (Clang) / 1 K Trần Minh Tiến 2022-03-18 14:36:05
#77934 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 1067 ms 12028 K C++ 17 / 1 K Huỳnh Bảo Khang 2022-03-18 15:14:48
#39065 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 1070 ms 9728 K C++ 17 / 2 K NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG DƯƠNG 2021-06-16 16:27:00
#78324 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 1084 ms 13176 K C++ 17 / 1 K Huỳnh Bảo Khang 2022-03-21 14:27:21
#37433 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 1099 ms 11988 K C++ 17 / 1 K DD 2021-05-23 4:14:35
#88353 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 1120 ms 14896 K C++ 17 / 2 K Phạm Gia Khánh 2022-07-26 9:30:39
#16507 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 1136 ms 14456 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-11-24 8:20:56
#75127 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 1156 ms 13900 K C++ 14 / 2 K Duy_e 2022-02-23 2:24:44
#75157 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 1194 ms 17088 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Vương Quang 2022-02-23 7:45:22
#35474 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 1200 ms 14080 K C++ 11 / 2 K Uah Hnaht 2021-04-20 15:42:12
#37340 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 1216 ms 15992 K C++ 11 / 1 K yamete 2021-05-22 8:23:31
#88548 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 1220 ms 14800 K C++ 14 / 1 K idkmfk 2022-07-30 9:38:55
#18247 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 1283 ms 20820 K C++ 11 / 2 K Đặng Tiến Dũng 2020-12-01 13:40:31
#18341 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 1306 ms 23412 K C++ 14 / 2 K Trần Anh Đức 2020-12-02 15:24:17
#62752 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 1347 ms 16120 K C++ 17 / 3 K Jarvis Celsius 2021-12-14 9:32:32
#134836 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 1379 ms 21496 K C++ 17 / 2 K trinhbaongoc3011 2024-02-19 16:40:53
#62874 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 1382 ms 8792 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Quang Thắng 2021-12-15 2:05:23
#35466 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 1410 ms 23136 K C++ / 1 K always tle 2021-04-20 15:08:13
#122926 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 1480 ms 32844 K C++ 17 (Clang) / 4 K Nguyễn Nam Hy 2024-01-08 18:45:36
#60540 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 1527 ms 23396 K C++ 14 / 3 K Shin 2021-12-02 5:24:56
#88555 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 1806 ms 34772 K C++ 14 / 4 K abcxyz 2022-07-30 9:56:07
#124604 #1368. ONECYC - Thêm chu trình Accepted 100 3528 ms 16100 K C++ 17 / 1 K Mai Văn Ý 2024-01-15 13:58:50


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: