Tên đăng nhập

vu28082007

Họ và tên

Nguyễn Minh Vũ

Email

vu28082007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-07 0:41:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500