#689. CTREE - Tâm cây

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một cây, một đỉnh được gọi là tâm của cây nếu khoảng cách từ đỉnh đó đến đỉnh xa nhất là nhỏ nhất.

Yêu cầu: Cho một cây, tìm các đỉnh là tâm của cây.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (n≤100000) là số đỉnh của cây;
  • n-1 dòng tiếp theo mỗi dòng gồm hai số i,j mô tả các cạnh của cây.

Dữ liệu ra:

  • Dòng đầu ghi số nguyên c là số đỉnh là tâm của cây;
  • Dòng thứ hai ghi c số liệt kê theo thứ tự tăng dần các đỉnh là tâm của cây.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
1 2
2 3
Dữ liệu ra:
1
2