Tên đăng nhập

pizza1710

Họ và tên

Nguyễn Quang Thắng

Email

nguyenquangthangtin92018@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-18 3:33:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500