#1155. BIGBALL

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Contest PreVOI Đà Lạt 2018 Day 1

Ví dụ:

Dữ liệu vào:

5
0 0 0
1 0 0
100 0 0
5 1 0
1 1 1
1 2 3
100 100 100

Dữ liệu ra:

0
1
2
4
142

Dữ liệu vào:

5
5 2 3
8 7 6
2 8 6
8 5 4
2 3 4
0 0 0
4 5 6

Dữ liệu ra:

6
2
4
4
3