Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1155 BIGBALL 25 65 38.46%
1156 CONNECT 13 69 18.84%
1157 STRING 3 71 4.23%
1158 BITFUN 121 229 52.84%
1159 FANS 9 83 10.84%
1160 MOVING 8 59 13.56%