#1159. FANS

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Contest PreVOI Đà Lạt 2018 Day 2

Ví dụ:

Dữ liệu vào:

3
5 10
MVMVV
5 4
MVMVV
12 10000
MVMMVMVVMVMM

Dữ liệu ra:

5
1
39