Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
fans1.in fans1.out
fans2.in fans2.out
fans3.in fans3.out
fans4.in fans4.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 40
fans5.in fans5.out
fans6.in fans6.out
fans7.in fans7.out
fans8.in fans8.out
fans9.in fans9.out
fans10.in fans10.out
fans11.in fans11.out
fans12.in fans12.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 40
fans13.in fans13.out
fans14.in fans14.out
fans15.in fans15.out
fans16.in fans16.out
fans17.in fans17.out
fans18.in fans18.out
fans19.in fans19.out
fans20.in fans20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 150 K
data.yml 263 B
fans1.in 459 B
fans1.out 57 B
fans10.in 192 K
fans10.out 185 B
fans11.in 143 K
fans11.out 187 B
fans12.in 119 K
fans12.out 194 B
fans13.in 3 K
fans13.out 513 B
fans14.in 3 K
fans14.out 506 B
fans15.in 3 K
fans15.out 512 B
fans16.in 3 K
fans16.out 456 B
fans17.in 3 K
fans17.out 515 B
fans18.in 2 K
fans18.out 338 B
fans19.in 3 K
fans19.out 476 B
fans2.in 457 B
fans2.out 60 B
fans20.in 3 K
fans20.out 464 B
fans3.in 457 B
fans3.out 60 B
fans4.in 502 B
fans4.out 65 B
fans5.in 213 K
fans5.out 187 B
fans6.in 222 K
fans6.out 191 B
fans7.in 110 K
fans7.out 193 B
fans8.in 240 K
fans8.out 192 B
fans9.in 221 K
fans9.out 193 B