Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1155 BIGBALL 24 64 37.50%
1158 BITFUN 117 210 55.71%
1156 CONNECT 12 68 17.65%
1159 FANS 3 66 4.55%
1160 MOVING 0 16 0.00%
1157 STRING 0 55 0.00%