#1157. STRING

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Contest PreVOI Đà Lạt 2018 Day 1

Ví dụ:

Dữ liệu vào:

5
1 a
1 ab
1 aba
2 abc
2 aba

Dữ liệu ra:

3
7

Dữ liệu vào:

3
1 a
1 a
2 a

Dữ liệu ra:

1

Giải thích:

  • Trong test ví dụ đầu tiên:
    • Truy vấn thứ 4 là có xâu a xuất hiện 1 lần và xâu ab xuất hiện 1 lần. Vì vậy kết quả sẽ là: 1 ×1 + 1 ×2 = 3 .
    • Truy vấn thứ 5 là có xâu a xuất hiện 2 lần, xâu ab xuất hiện 1 lần và xâu aba xuất hiện 1 lần. Vì vậy kết quả sẽ là: 2 ×1 + 1×2 + 1 ×3 = 7 .
  • Trong test ví dụ thứ hai, truy vấn thứ hai sẽ bị bỏ qua vì trước đó xâu a đã được thêm vào danh sách.