Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 10
string1.in string1.out
string2.in string2.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
string3.in string3.out
string4.in string4.out
string5.in string5.out
string6.in string6.out
string7.in string7.out
string8.in string8.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 60
string9.in string9.out
string10.in string10.out
string11.in string11.out
string12.in string12.out
string13.in string13.out
string14.in string14.out
string15.in string15.out
string16.in string16.out
string17.in string17.out
string18.in string18.out
string19.in string19.out
string20.in string20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 586 K
data.yml 267 B
string1.in 1 K
string1.out 172 B
string10.in 981 K
string10.out 377 B
string11.in 979 K
string11.out 392 B
string12.in 979 K
string12.out 378 B
string13.in 979 K
string13.out 370 B
string14.in 979 K
string14.out 377 B
string15.in 979 K
string15.out 384 B
string16.in 979 K
string16.out 385 B
string17.in 984 K
string17.out 236 B
string18.in 979 K
string18.out 384 B
string19.in 979 K
string19.out 378 B
string2.in 1 K
string2.out 182 B
string20.in 1 M
string20.out 34 K
string3.in 14 K
string3.out 2 K
string4.in 14 K
string4.out 2 K
string5.in 14 K
string5.out 2 K
string6.in 13 K
string6.out 1 K
string7.in 13 K
string7.out 2 K
string8.in 13 K
string8.out 2 K
string9.in 979 K
string9.out 231 B