Tên đăng nhập

jarvis4869

Họ và tên

Jarvis Celsius

Email

linh0204@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-03 8:55:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500